Uvod

Grad Vukovar je Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 4. siječnja 2024., razvrstan u V. skupinu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Napretku  razvijenosti Vukovara je, kao jedan od najvažnijih dionka,  značajan doprinos dao Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, koji je u razdoblju od 2016. do 2023. godine iz sredstava  državnog proračuna u iznosu 67.524.049,90 eura (508.759.953,99 kn) financirao projekte iz svih područja života u Vukovaru.

Stoga ovim Katalogom rezultata 2016.-2023. široj javnosti predstavljamo najvažnije projekte te rezultate rada i doprinos Fonda obnovi i razvoju grada Vukovara.

Osnovni gospodarski pokazatelji Grada Vukovara 2020. i 2022. godine

Opis GRAD VUKOVAR
2020. 2022. Index
Broj poduzetnika 547 665 121,6
Broj zaposlenih 5.088 5.260 103,4
Ukupni prihodi 12.701.495 37.755.296 297,3
Ukupni rashodi 12.278.919 36.879.547 300,3
Dobit prije oporezivanja 528.134 998.699 189,1
Gubitak prije oporezivanja 105.558 122.950 116,5
Porez na dobit 64.274 166.748 259,4
Dobit razdoblja 464.045 831.964 179,3
Gubitak razdoblja 105.743 122.963 116,3
Dobit razdoblja (+) ili gubitak razdoblja (-) 358.302 709.001 197,9
Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 4.845 5.963 123,1
UKUPNA AKTIVA = UKUPNA PASIVA 6.817.810 12.944.266 189,9
Izvoz 7.412.477 23.286.458 314,2
Uvoz 265.048 466.551 176,0
Trgovinski saldo 7.147.429 22.819.907 319,3
Investicije u novu dugotrajnu imovinu 52.098 107.462 206,3
Iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama, izvor: FINA, 08.03.2024.